REGULAMIN SKLEPU1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

6. Tryb odstąpienia od umowy

7. Własność intelektualna

8. Postanowienia końcowe


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona www.odlewniaperfum.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.odlewniaperfum.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.odlewniaperfum.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.odlewniaperfum.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.2. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.odlewniaperfum.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3. USŁUGODAWCA – Zbigniew Kotowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Odlewnia perfum, adres siedziby: 16-400 Suwałki, Sportowa 38/7, adres do doręczeń: 16-400 Suwałki, Sportowa 38/7, NIP: 8442010100, REGON: 790997464, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@odlewniaperfum.pl, tel. 727567799.

4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.


3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana  jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

        1. komputer z dostępem do Internetu,

2. dostęp do poczty elektronicznej,

3. przeglądarka internetowa,

4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Za błędnie wpisane dane odpowiada Usługobiorca.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odlewniaperfum.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności 
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszt wysyłki pokrywa Usługobiorca

6. Przesyłki reklamowanych towarów za pobraniem nie będą odbierane.


6. TRYB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umowy:

1. w  której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

3. w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

2. Bieg terminu odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia, gdy Usługobiorca wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba wskazana przez Usługobiorce (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie towaru

3. Aby Usługobiorca mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych z pkt. 2.3 Regulaminu o decyzji o odstąpieniu do umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana drogą elektroniczną)

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konieczne jest zachowanie ustawowego terminu 14 dni (pkt 6.2. Regulaminu) na wysłanie decyzji oraz towaru na dane z pkt. 2.3 Regulaminu

5. Przesyłki nadawane przez Usługobiorce za pobraniem nie będą odbierane i rozpatrywane

6. W przypadku, gdy nastąpi zwrot części zamówienia, a przesyłka całego zamówienia była zwolniona z kosztów wysyłki ze względu kwotę zamówienia, z wartości zwracanego towaru, zostanie potrącona kwota, wybranej przy pierwotnym zamówieniu, przesyłki, niepoprawnie zwolnionej według cennika przesyłek.

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwróci Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzyma zwrócony towar wraz z oświadczeniem zwrotu, kwotę towaru zwracanego, bez kosztów przesyłki

8. Usługodawca, prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Sportowa 38/7, 16-400 Suwałki w terminie wskazanym w pkt 6.4. Regulaminu

9. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty zwrotu towaru

10. Zwracany towar powinien być zabezpieczony w celu uniknięcia jego zniszczenia


7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.odlewniaperfum.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.odlewniaperfum.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.odlewniaperfum.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.odlewniaperfum.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.